دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 سنجش کیفیت خدمات بیمارستانی در مراکز آموزشی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی قزوین

قسمتی از متن پایان نامه :

.

 

شکل:                                                                                    شماره                         صفحه

 1. مدل کانو                   2-1                 19
 2. ترتیب علی کیفیت خدمات و رضایت مشتری                2-2                 21
 3. مدل کیفیت خدمات و رضایت 2-3              22
 4. مدل کیفیت خدمات، ارزش مشتری و رضایت مشتری   2-4              24
 5. مدل میانجی و عوامل مقدم 2-5             25
 6. مدل تامین رضایت مشتری                                   2- 6              31
 7. مدل کیفیت فنی عملیاتی                2-7             36
 8. ضرورت در نظر داشتن کیفیت خدمات        2- 8             40
 9. مدل پنج شکافی                                             2-9           52
 10. مدل شکاف کیفیت خدمات            2-10           56

جداول:

 1. ابعاد پنج گانه کیفیت خدمات بر اساس مقیاس سروکوال 2-1        49
 2. جدول زهانگ برای خوشه بندی زمینه های قابل بهبود 2-2            66
 3. مدل های بهبود کیفیت                              3-2            67
 4. ابعاد اصلی کیفیت خدمات بیمارستان 3-1             85
 5. توزیع فراوانی درصد بیماران به تفکیک گروه سنی 4-1          93
 6. توزیع فراوانی درصد بیماران بستری به تفکیک جنسیت 4-2        94
 7. توزیع فراوانی بیماران بستری به تفکیک تحصیلات    4-3           95
 8. توزیع فراوانی بیماران بستری به تفکیک مدت اقامت   4-4          95
 9. میانگین ابعاد 5 گانه کیفیت در بیمارستان 22 بهمن     4- 5         96                                                   
 10. میانگین ابعاد پنج گانه کیفیت در بیمارستان کوثر     4-6            97                                                              
 11. میانگین ابعاد پنج گانه کیفیت بیمارستان قدس 4-7 98
 12. میانگین ابعاد پنج گانه کیفیت در بیمارستان ولایت 4-8          99
 13. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 14. میانگین ابعاد پنج گانه کیفیت در بیمارستان بوعلی 4-9 100
 15. میانگین ابعاد 5 گانه کیفیت در شهید رجایی 4-10 101
 16. میانگین و انحراف معیار اهمیت و عملکرد 4-11 102
 17. مقایسه شکاف کیفیت در بیمارستان های مورد مطالعه 4-12 104
 18. مقایسه جایگاه بیمارستان های مورد مطالعه 4-13 112
 19. مقایسه بیمارستان های مورد مطالعه در ماتریس 4-14 113

 

نمودار:

 1. ماتریس اهمیت عملکرد 2-  1        61
 2. ماتریس تاثیر- سهولت 2-2      63
 3. نمودار تاثیر- کوشش برایس و برادوک 2-3        64
 4. نمودار نیکل اسلک                             2-4      65
 5. چهار منطقه تحلیلی ماتریس اهمیت/ عملکرد 3-1         88
 6. توزیع فراوانی درصد بیماران بستری به تفکیک جنسیت 4-1     93
 7. نمودار ماتریس اهمیت- عملکرد در بیمارستان 22 بهمن      4-2       105
 8. نمودار ماتریس اهمیت- عملکرد دربیمارستان کوثر            4-3     106
 9. نمودار ماتریس اهمیت- عملکرد در بیمارستان قدس          4-4      107
 10. نمودار ماتریس اهمیت- عملکرد در بیمارستان ولایت 4-5      108
 11. نمودار ماتریس اهمیت- عملکرد در بیمارستان بوعلی 4-6     109

نمودار  ماتریس اهمیت- عملکرد در بیمارستان شهید رجایی  4-7      

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

اهداف پژوهش

 

1-3-1- هدف اصلی طرح:

تعیین کیفیت خدمات بیمارستانی با بهره گیری از تحلیل اهمیت عملکرد در بیمارستان های  آموزشی- درمانی دانشگاه علوم پزشکی قزوین در سال 92-1391

 

 

1-3-2- اهداف فرعی طرح:

 • تعیین سطح اهمیت (انتظار) بیماران بیمارستان های مورد مطالعه در ابعاد پنج گانه کیفیت خدمات
 • تعیین سطح عملکرد(رضایت) بیماران بیمارستان های مورد مطالعه در ابعاد پنج گانه کیفیت خدمات
 • تعیین اندازه شکاف کیفیت خدمات در بیمارستان های مورد مطالعه در ابعاد پنج گانه کیفیت خدمات
 • مقایسه شکاف کیفیت خدمات در بیمارستان های مورد مطالعه در ابعاد پنج گانه کیفیت خدمات
 • تعیین جایگاه ابعاد پنج گانه کیفیت خدمات بیمارستان های مورد مطالعه در ماتریس اهمیت- عملکرد
 • مقایسه جایگاه بیمارستان های مورد مطالعه در ماتریس اهمیت- عملکرد
 • تعیین نقاط بحرانی کیفیت در بیمارستان های مورد مطالعه

 

 

 

 

1-3-3- هدف کاربردی :

 • مشخص کردن نقاط قوت و ضعف بیمارستان ها در زمینه ابعاد پنج گانه کیفیت خدمات
 • ارائه پیشنهاد کاربردی در جهت ارتقای کیفیت خدمات در بیمارستان های مورد مطالعه